1. Du är här:
  2. Alla jobb på hela världen
  3. Gigajob Finland
  4. Användningsvillkor för arbetsgivare, jobbsökande och rekryterare.
 
 

Våra användningsvillkor

Läs våra användnings- och deltagarvillkor

Dessa villkor måste vi publicera här och du måste godkänna. För att kunna använda våra tjänster måste du först ha läst, förstått och godkänt dessa villkor.

Vi har två olika slag av bestämmelser.

De följande "användningsvillkoren" är bindande för varje gång du loggar in på Giga.com.
 
Allmänna regler för deltagande
(Version 1.3 10.12.2006)
1. ALLMÄNT
Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG (följande benämnd som "Netzmarkt") med säte i Erlangen, Bayern, erbjuder betraktaren (kort: ”användare”) att kostnadsfritt kunna publicera egna inlägg. Det förutsätts att betraktaren i full omfattning accepterar Netzmarkts bestämmelser för användning av internettjänster. Därigenom blir dessa användare ”deltagare” av internetjänsten. Om du vill bli deltagare måste du acceptera de nedanstående bestämmelserna.
2. ANVÄNDNINGSVILLKOR
Deltagaren har läst alla inom denna internettjänst publicerade allmänna användningsvillkor och godkänner de i full omfattning.
3. SERVICEKLAUSUL
Netzmarkt förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande delvis blockera, radera eller helt utesluta inlägg från användningen av denna tjänst. Deltagaren accepterar oåterkalligen denna rätt av Netzmarkt. Utöver det frånsäger sig deltagaren rätten att överklaga Netzmarkts beslut om godkännande/icke-godkännande av deltagares inlägg. Deltagaren avstår även från att göra anspråk som har sin rättsliga grund i just denna serviceklausul.
4. JURIDISKT ANSVAR
På grund av det enorma antalet inlägg av deltagare (data, texter, software, ljudinspelningar, foton, grafiker, videos och annat material) är det inte möjligt för Netzmarkt att fullständigt analysera deras innehåll. Netzmarkt frånsäger sig därför allt juridiskt ansvar för deltagarnas inlägg. Följaktligen frånsäger Netzmarkt även allt juridiskt ansvar för inlägg som deltagaren publicerar eller överför privat inom ramen för Netzmarkts infrastruktur. Deltagaren befriar Netzmarkt och dess kontorschefer från alla anspråk gentemot tredje part som gör gällande att deltagarens inlägg eller eller delar däräv strider mot deras rättigheter.
Deltagaren förpliktar sig att följa gällande lagstiftning och att ersätta skador som är ett resultat av eventuell underlåtenhet. Med hänsyn särskilt, men inte enbart, till bestämmelserna i upphovs-, märkes-, patent- och konkurrensrätten samt bestämmelserna för produktansvaret och personliga integriteten, förpliktar sig deltagaren till att noggrannt granska sina inlägg.
Särskilt känslig är Netzmarkt för inlägg och det därav resulterande skadat anseende som strider mot en av de följande bestämmelserna: Pornografi (§ 184 StGB), anstiftan till hat (§ 130 StGB), förolämpning, förtal och ärekränkning (§ 185 StGB) och antiftan till brott (§ 130a StGB). Vid eventuell slutlig fällande dom för deltagarens åsidosättande mot en av de ovannämnda bestämmelserna, förpliktar sig deltagaren redan nu för ersättning för lidna skador gentemot Netzmarkt.
Deltagaren har sitt eget ansvar att inlägg som möjligtvis innehåller hyperlänkar, hänvisningar till innehåll/websidor av tredje part motsvarar bestämmelserna på samma sätt som deltagarens egna inlägg.
5. KVALITET AV INLÄGG
Deltagaren åtar sig ansvaret att skaffa fram inlägg som inte är belastade av tredje mans rättigheter. Deltagaren åtar sig också att samtlig information han framställer är sanningsenlig, fullständig, aktuell samt seriös och inte innehåller någon förolämpning eller olämpliga/grova uttalande. Dessutom har deltagaren inte lov att inom ramen för sina inlägg göra reklam för tredje part eller missbruka deltagendet till något slag av kommersiell verksamhet.
6. REDIGERING AV INLÄGG
Netzmarkt förbehåller sig rätten att efter eget godfinnande ändra, förkorta, utöka eller radera inlägg av deltagaren. Deltagaren bekräftar redan nu att vara införstådd med nedanstående regler och att ha alla nödvändiga redigeringsrättigheter till inlägg som han inom ramen för användningen av tjänsten fullständigt överlåter till Netzmarkt.
7. PUBLIKATION AV INLÄGG
Deltagaren försäkrar att vara ensam innehavare av alla rätter tilll sina inlägg. För publiceringen av sina inlägg, överlåter deltagaren sina rättigheter till Netzmarkt tidsligt och rumsligt i så stor utsträckning som möjligt som gällande lag endast tillåter det. Netzmarkt mottar denna överlåtelse. Den påtänkta användningen omfattar - förutom publiceringen av detta inlägg i detta och andra interneterbjudanden – även publiceringar i form av newsletter, printmedier, software och andra mediaformer. Publiceringen av inkommande inlägg innebär inga som helst sekundära ersättningar (såsom honorar, licensavgifter, kostnadsersättning ect.) av deltagaren.
Netzmarkt får själv bestämma att publicera deltagarens inlägg i vilket som helst redaktionellt sammanhang. Netzmarkt är inte förpliktat att försvara sig mot de från deltagarens uppehovsrätt härrörande rättigheter.
8. RADERING AV INLÄGG
Om deltagaren efter publiceringen begär en borttagning eller ändring av sitt inlägg, så förpliktar han sig att använda den erbjudna web-förvaltningsgränssnitten. Att göra anspråk på borttagning/ändring efter anmälan på något annat sätt (E-mail, telefonsamtal, fax) är inte möjligt. En framgångsrik borttagning/ändring träder först i kraft med en liten fördröjning och avmärks först vid respektive interneterbjudande. Såvida vilka som helst tredje parter (såsom sökmaskiner, internetkataloger, marknadsföringspartner av Netzmarkt, printpublikationer osv.) övertar det berörda inlägget, avvissar Gigajob alla former av ansvarighet. Netzmarkt avvisar även någon ansvarighet om deltagande i borttagnings- eller ändringsbegär av tredje parter även fast användningen ägde rum på grund av aktiva insatser, samtycke samt tolerans av Netzmarkt.
9. TREDJE PARTS MISBRUK
På grund av internets natur kan alla deltagarens inlägg (eller enstaka element av det) laddas ned av andra ändvändare och på annat sätt spridas eller missbrukas för oegentliga ändamål. Netzmarkt uttryckligen frånsäger sig för allt ansvar för detta. Vid eventuell utomstående personers missbruk av egna inlägg, förpliktar sig deltagaren redan nu att inte göra sina anspråk gällade mot Netzmarkt eller dess kontorschefer.
10. KONFIDENTIALITET
Deltagaren är förpliktad att behandla sitt användarnamn och lösenord som strikt konfidentiella och överlåter dem inte till tredje part. Vid misstanke om missbruk av inloggningsuppgifter skall Netzmarkt omedelbart informeras. Efter varje användning är deltagaren förpliktad att logga ut, såvida även andra personer använder samma dator.
11. ANSVARIGHET GENTEMOT TREDJE PART
Vid eventuell brott mot en av de här definierade villkoren för deltagande, friställer deltagaren Netzmarkt och dess kontorschefer från vilka som helst anspråk från tredje part.
12. ANSVARIGHET I INBÖRDES FÖRHÅLLANDE
Om deltagaren strider mot en av de ovannämnda bestämmelserna, är han ersättsningsskyldig gentemot Netzmarkt.
Netzmarkts skadeståndsanvar omfattar inte förluster eller skador som orsakats av icke-följandet av användningsvillkoren för deltagare.
Netzmarkt ersätter förluster och skador på grund av brister, maximalt till den summa som användaren har betalt för internettjänsten under de senaste 24 månaderna, innan bristerna uppstod.
Av de ovannämnda bestämmelserna skall bestämmelserna enligt § 309 nr. 7 (skadestånsansvar i fall av skada på liv, kropp och hälsa genom uppsåt eller grov vårdslöshet) samt nr. 8 BGB (annat ansvar vid vållande) ej tillämpas.
13. LAGRING AV TRAFIKUPPGIFTER
Deltagaren godkänner att Netzmarkt lagrar de trafikuppgifter (dvs. IP-adress, datum, tid) under vilka deltagarens inlägg har överförts. Om en tredje part övertygande bevisar för Netzmarkt att vissa inlägg kränker hans rättigheter, så ger deltagaren redan nu befogenhet till Netzmarkt att meddela de ovannämnda trafikuppgifter på begäran av tredje part.
14. DATASKYDD/INTEGRITET
Deltagaren blir härmed informerad om att Netzmarkt lagrar deltagarens postadress och uppgifter som följer av fördraget i maskinläsbar form enligt bestämmelser § 33.1 i lagen om om elektroniska informations- och kommunikationstjänster samt § 4 i förordningen om teledataskydd. Såvida deltagaren inom ramen för denna internettjänst ha möjlighet att frivilligt ange personliga eller kommersiella uppgifter (e-postadresser, namn, adresser), så sker det offentliggörandet av uppgifter från deltagaren på frivillig basis.
Netzmarkt behandlar uppgifterna konfidentiellt men kan ändå inte utesluta att datauppgifter på grund av felfunktioner, tekniska störningar eller hackers kan förändras eller raderas. En skyldighet till lagring eller arkivering av datauppgifter från Netzmarkt finns inte. Netzmarkt är inte ansvarig för datauppgifternas återställande.
15. ÖVRIGT
Om enstaka delar i dessa allmänna villkor skulle visa sig vara ogiltiga eller strida mot gällande lagstiftning påverkas inte övriga delar av avtalet. Den ogiltiga delen ersätts av avtalsparterna med ett villkor som ligger de rättsliga och ekonomiska intressena nära.
 

 

Om du vill publicera din egen content på Gigajob, måste du också godkänna användningsvillkoren innan du kan lägga in dina annonser (CVs och/eller jobberbjudande).
 
Allmänna användningsvillkor
(Version 1.0 8.10.2004)
1. Allmänt
Denna internettjänst är en publikation av Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG (följande benämnd som "Netzmarkt") med säte i Erlangen, Bayern. Det förutsätts att betraktaren (följande benämnd som ”användare”) i full omfattning accepterar Netzmarkts bestämmelser för användning av internettjänster. Det kan tillkomma ytterligare samt ändrade bestämmelser för användning av enstaka tjänster och tjänstetecken. Vi kommer i sådana fall informera dig om dessa ändringar i förväg. Genom att använda vår internet service accepterar du användningsvillkoren. Om du inte vill bli bunden av dessa villkor har du inte rätt till att få tillgång till denna internet service.
2. Serviceklausul
Netzmarkt förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande delvis blockera, radera eller helt utesluta inlägg från användningen av denna tjänst. Deltagaren accepterar oåterkalligen denna rätt av Netzmarkt. Utöver det frånsäger sig deltagaren rätten att överklaga Netzmarkts beslut om godkännande/icke-godkännande av deltagares inlägg. Deltagaren avstår även från att göra anspråk som har sin rättsliga grund i just denna serviceklausul.
3. Brister
Netzmarkt ersätter förluster och skador på grund av brister, maximalt till den summa som användaren har betalt för internettjänsten under de senaste 24 månaderna, innan bristerna uppstod. Netzmarkt kompenserar enbart för skador i samband med kostnadspliktiga tjänster som Netzmarkt genom slutgiltigt avtal har förbundit sig till.
4. Anspråk för ansvarighet
Netzmarkt ger ingen garanti för inom sin infrastruktur överförda information vad gäller deras fullständighet, korrekthet, aktualitet eller att inte är belastade av tredje mans rättigheter. Anspråk på ansvarsskyldighet gentemot Netzmarkt som orsakats av användningen eller bortfall av användningen för erbjudna tjänster (såsom felaktiga eller ofullständiga information) är i princip inte möjligt, såvida det inte finns bevis på att Netzmarkt handlat med uppsåt eller av grov oaktsamhet. Detta gäller även för sekundära skador som ett resultat av användningen av denna internettjänst. Datanätens säkerhet inom vilka Netzmarkt publicerar inlägg är begränsad. Netzmarkt kan därför inte ta något ansvar för fel eller störningar som inverkar på systemet, på andra systemanvändare eller på användaren själv. Användaren avstår därför från att göra gällande anspråk som har sin rättsliga grund i brister som inte direkt kan hänföras till en av parterna. Särskilt avstår användaren från skadeståndsansvar gentemot Netzmarkt som är ett resultat av effekten av så kallade datavirus (även trojaner, exploits osv.). Av de ovannämnda bestämmelserna skall bestämmelserna enligt § 309 nr. 7 (skadestånsansvar i fall av skada på liv, kropp och hälsa genom uppsåt eller grov vårdslöshet) samt nr. 8 BGB (annat ansvar vid vållande) ej tillämpas.
5. Länkar/hänvisningar
Netzmarkt ansvarar inte i något fall för länkar från webbplatsen till externa länkar. Netzmarkt distanserar sig härmed från allt innehåll på alla länkade sidor som ändrats efter länkarna fastställdes. Användaren förbinder sig att företaget inte ska hållas ansvarig för olagliga, vilseledande, felaktig eller ofullständig information på externa webbsidor (respektive för skador som kan återföras till deras användning).
6. Upphovs- och märkesrätt
Alla märken och varutäcken på vår webbsida tillhör deras respektive innehavare och används inom ramen för användningen enbart för informationsskäl. Enbart på grund av det blotta omnämnandet av ett skyddat varumärke, så kan inte slutsatsen dras att det respektive varumärket inte är skyddade av tredjemans rättigheter.
7. Inlägg av tredje part
Denna webbsida består till stor del av inlägg (så som texter och bilder) som Netzmarkt mestadels publicerar gratis (t.ex. annonser av andra användare). Vi har inte någon kontroll eller möjlighet att utöva tillsyn över sådana webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Vi kan därför inte ansvara för, och ansvarar inte heller för innehållet, korrektheten eller tillräckligheten av bidrag som tillhandahålls av tredje part. Användaren är medveten om att kunna stöta på tredje parts bidrag som möjligtvis anses vara nedsättande, offensiva eller kan hävdas på något annat sätt. Användaren förpliktar sig att enbart vidta lagliga åtgärder mot kränkningar av upphovsrätten av tredje parts inlägg men inte mot Netzmarkt.
8. Skyddat innehåll
Denna internettjänst och alla dessa parter (inklusive alla underliggande datafiler) är upphovsrättsligt skyddade och får enbart användas för privat och individuellt bruk. Användning utöver det, i synnerhet överföring i ett intranät- eller interneterbjudande, anses vara ett lagbrott som leder till skadestånd. Webbsidans innehåll, datauppgifter eller layouter får ej användas till kommersiella ändamål utan ett skriftligt tillstånd från oss. Detta gäller framförallt reproduktion, översättning såväl som lagring och bearbetning av elektroniska system.
9. Ansvarsbegränsning
Användningen av denna webbsida sker på användarens egen risk. Netzmarkt garanterar inte att tjänsterna/tjänstetecknen kommer att fungera utan avbrott, punktligt, säkert eller felfritt. Netzmarkt gör inga utfästelser vad gäller informationens korrekthet eller tillförlitlighet och påtar sig inte något ansvar för att kvaliteten av de erbjudna varor, tjänster eller informationer motsvarar användarens specifika förväntningar. Nedladdning eller erhållande av information på annat sätt sker på användarens egen risk. Användaren är själv ansvarig för skador på sitt datasystem eller annan teknisk utrustning, förlust av datauppgifter samt andra skador som orsakats av nedladdning av information eller transaktioner i samband med denna internettjänst. Inga råd och ingen information som erhålls från Netzmarkt utgör någon garanti, såvida garantin inte lämnas skriftligt.
10. Övrigt
Om enstaka delar i dessa allmänna villkor skulle visa sig vara ogiltiga eller strida mot gällande lagstiftning påverkas inte övriga delar av avtalet. Den ogiltiga delen ersätts av avtalsparterna med ett villkor som ligger de rättsliga och ekonomiska intressena nära.
 
 
Ångerätt
Ångerätt för bokning av kostnadspliktiga Gigajob tjänster

Du har 14 dagars ångerrätt att frånträda avtalet med Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut efter 14 dagar. För att åtnjuta din ångerätt måste du genom en tydligt formulerad förklaring (t.ex. med ett postbrev, telefax eller e-postmeddelande) informera oss om ditt beslut att frånträda från avtalet.

Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du sänt i väg ångerblanketten eller returnerat varorna innan fristens utgång.
Följder av återkallandet

Om du frånträder detta avtal kommer vi omedelbart och inom 14 dagar från den dag då vi har erhållit ditt beslut om återkallande att återbetala alla betalningar som erhållits från dig. För den återbetalning använder vi samma betalningsmetod som har använts vid ursprunglig transaktion, om inget annat avtalats; i vilket fall som helst beräknas inga kostnader på grund av denna återbetalning.

Om du använder din ångerrätt efter att uttryckligen ha begärt att anknytande tjänster ska börja levereras under ångerfristen, ska du betala ett belopp som står i proportion till vad som, sett till avtalet som helhet, har levererats fram till den tidpunkt då du utövar din ångerrätt.
 
De ovan nämnda bestämmelserna är rättsliga texter och inte alltid lätt att förstå. Men ändå är de viktiga och för dig bindande, så vi ber dig om att läsa dem noggrant. Vi har avfattat några ytterligare sidor för dig där vi förklarar i ”enkla ord” hur Netzmarkt bäst kan användas. Dessa sidor finns dock bara för att ge dig en vägledning. Om bestämmelserna på dessa sidor inte skulle stämma överens med de här rättsliga bestämmelserna, så gäller alltid de rättsliga bestämmelserna på denna sida. Tack för din förståelse.

Gigajob för kandidater
Hjälp: FAQs för arbetssökande

Gigajob för arbetsgivare
Anvisningar för annonsering
Hjälp: FAQs för arbetsgivare

Gigajob för rekryterare
Hjälp: FAQs för rekryterare